کمک تدریس | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - دانشگاه شهید بهشتی - ترم اول سال تحصیلی ۸۹-۸۸

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - دانشگاه شهید بهشتی - ترم اول سال تحصیلی ۸۹-۸۸

تمرینات سری اول (۱۱ مهر)
تمرینات سری دوم (۱۶ مهر)
تمرینات سری سوم (۲۷ مهر)
تمرینات سری چهارم (۹ آبان)
تمرینات سری پنجم (۱۷ آبان)
تمرینات سری ششم (۲۳ آبان)
تمرینات سری هفتم (۳۰ آبان)
تمرینات سری هشتم (۱۰ آذر)
تمرینات سری نهم (۲۲ آذر)
تمرینات سری دهم (۲۹ آذر)

پروژه نهایی

صفحه Qt2DGraphiX

نمره نهایی

شماره دانشجویی :

بازگشت

Site Footer

Sliding Sidebar