کمک تدریس

کمک تدریس

89-90

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی / دانشگاه شهید بهشتی / ترم اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹
برنامه‌سازی پیشرفته / دانشگاه شهید بهشتی / ترم دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹
مهندسی اینترنت / دانشگاه شهید بهشتی / ترم دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹
آزمایشگاه سیستم عامل / دانشگاه شهید بهشتی / ترم دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹

90-91

زبان ماشین و اسمبلی / دانشگاه شهید بهشتی / ترم اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰
آزمایشگاه پایگاه داده / دانشگاه شهید بهشتی / ترم اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰
شبکه‌های کامپیوتری / دانشگاه شهید بهشتی / ترم اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰

آزمایشگاه پایگاه داده / دانشگاه شهید بهشتی / ترم دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰

بازگشت